Công nghệ - bảo mật

Lần cập nhật cuối: Ngày 25 tháng 4 năm 2020

Công nghệ:
1. Hệ điều hành: Microsoft Window, Linux, Mac OSX, Android, iOS
2. Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL
3. Báo cáo lỗi: Sentry
4. Báo cáo hiệu quả vận hành: NewRelic
5. Ngôn ngữ lập trình/framework: Pythong/Django
6. Kết nối: REST APIs


Phần mềm Perob lập trình trên công nghệ: Django, jQuery, Bootstrap
Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL

Hệ thống an ninh cơ bản:
- SSL
- IP Block
- Request History (lịch sử web requests)
- Role controle base system (phân quyền theo chức năng và nhóm nhân viên)
- Sao lưu hàng ngày cơ sở dữ liệu
- Mã hoá thông tin bảo mật (SHA256, Salt)