Mua phần mềm

Đang cập

Chính sách hỗ trợ

Đang cập

Công nghệ - bảo mật

Công nghệ:
1. Hệ điều hành: Microsoft Window, Linux, Mac OSX, Android, iOS
2. Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL
3. Báo cáo lỗi: Sentry
4. Báo cáo hiệu quả vận hành: NewRelic
5. Ngôn ngữ lập trình/framework: Pythong/Django
6. Kết nối: REST APIs


Phần mềm Perob lập trình trên công nghệ: Django, jQuery, Bootstrap
Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL

Hệ thống an ninh cơ bản:
- SSL
- IP Block …

Quản trị hệ thống

Đagn cập nhập !

Báo cáo Perob
empty